Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Rollands Frukt och Grönt AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida samt när du kontaktar oss eller lägger en beställning.

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för våra produkter eller vid kontakt med oss inför en beställning, catering, event eller företagsfrukt. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?
Huvudsakligen är det för att kunna erbjuda och leverera våra tjänster så som leverans av frukt etc.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Delar vi uppgifterna med någon tredje part?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela dem med våra samarbetspartners. Detta kan till exempel vara vid arbete på vår hemsida eller vid arbete med vår IT.

På vilken grund sparar vi uppgifterna?
Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:
• Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
• Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter.
• Lagkrav, t ex bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer för att kunna genomföra leveranser och uppföljningar.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vilket medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.

Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket, avtal eller lagkrav.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Har du klagomål?
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Rollands Frukt och Grönt AB, info@rollands.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträde
Rollands Frukt och Grönt AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Rollands Frukt och Grönt AB
BOLSHEDENS INDUSTRIVÄG 22
427 50 Billdal
E-post: frukt@rollands.se